واحد کیفیت:

 شرکت رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین تولید کننده رینگ های آلومینیومی خودرو وسایر قطعات آلومینیومی خط مشی کیفیت خود را در راستای توسعه اقتصاد محلی و ملی با تکیه برتوانمندی ها و خلاقیت کارکنان خود و با اتکا بر روش های نوین مدیریتی، ارتقاء سطوح مهندسی سازمان سرمشق کار خود قرار داده است.

شاخص اصلی ارزیابی و موفقیت، مشتری وفاداری، افزایش سطح رضایت مشتریان از طریق نهادینه سازی و سر لوحه قراردادن کیفیت، بهبود مستمر سیستم کیفیت فرآیندها و محصولات می باشد.

مهمترین ظرفیت و منابعی که در انجام مأموریت فوق و تامین منافع ذینفعان به آن متکی هستیم عبارت است از:

 1) توسعه کیفی منابع انسانی : رشد و اعتلای دانش ،مهارت و نگرش کارکنان از طریق آموزش و ایجاد سازمان یاد گیرنده 

2) حفظ محیط زیست : ایجاد محیط امن و سالم برای کارکنان در جهت حفاظت از سرمایه های معنوی شرکت و رعایت قوانین ،مقررات و الزامات مرتبط با ایمنی شغلی و محیط زیست 

3) مشارکت کارکنان : جلب مشارکت و مسئولیت پذیری کارکنان در امور مختلف با اجرای نظام انگیزشی و ایجاد رضایت شغلی

4) رقابت پذیری : ایجاد رقابت با کاهش بهای تمام شده محصول از طریق تلاش در دست یابی ضایعات صفر به منظور حفظ منابع 

5) سود آوری : ارتقاء ارزش آفرینی و سود آوری برای سهامداران و شرکاء تجاری از طریق مدیریت منابع مالی و هزینه ها

 

حرکت در چارچوب سیاست های کیفی فوق جزبا اعتقاد به اصل اتحاد صادقانه و تعهد به رعایت اصول و الزامات سیستم مدیریت کیفیت میسر نخواهد بود. به همین منظور کلیه فعالیت های موثر بر کیفیت شناسایی و تحت کنترل می باشد و نظام مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO/TS16949-2009 طر ح ریزی و به اجرا درآمده  است.