واحد تحقیق و توسعه (R&D):

 در دنیاي پر رقابت امروزي بقاي سازمان ها بستگی به نحوه واكنش مشتري در قبال خدمات آنها دارد. مسلماً علاوه بر قیمت كیفیت نیز نقش اساسی را در جذب مشتري بر عهده دارد. براي ايجاد يك كیفیت مورد انتظار مشتري در بازار پر رقیب بايد همگام با حركت سريع و رشد فن آوري در جهان قدم برداشت و بیشترين بهره وري و انعطاف را در مواجهه با دانش روز از خود نشان داد . تخصصی شدن فعالیت ها مستلزم بهره گیري از خلاقیت و نوآوري صنعتی و تحقیقات كاربردي است كه تنوع بخشیدن به خدمات و كسب بازار هاي جديد را به دنبال خواهد داشت . 

بدين منظور واحد تحقیق و توسعه شركت گام آفرين در سال 1395 در راستاي انجام فعالیت هاي تحقیقاتی شامل توسعه محصولات جديد (كیفی و كمی)- ارتقاء و بهبود تکنولوژي تولید رينگ چرخ آلمینیومی، افزايش بهره وري، كاهش هزينه ها و ... تأسیس شد.

 اين واحد به طور عمده، عهده دار انجام تغییرات تکنولوژيك در داخل كارخانه يا شركت بوده و هدف نوآوريی در فرآيند تولید رينگ چرخ انواع خودرو هاي داخلی و وارداتی را در چارچوب سیاستگذاري مديران شركت گام آفرين تعقیب می كند.

 

همچنین اين واحد سعی دارد با تکیه بر مطالعات استراتژيك بازار، تقويت و فعال سازي پروژه هاي تحقیقاتی و مطالعاتی در خصوص شناخت همه جانبه بازارهاي بین المللی، ويژگی هاي محصولات، اصول فنی و استانداردهاي خاص حاكم بر بازارهاي جهانی علاوه بر افزايش كیفیت و تنوع طرح رينگ آلومینیومی جهت عرضه به بازار داخلی در راستاي معرفی شركت تولیدي گام آفرين به بازار جهانی و توسعه صادرات گام بردارد.

 test