آزمایشگاه مجموعه صنعتی  رینگ گام:

 آزمایشگاه مجموعه صنعتی گام همزمان با تاسیس این شرکت شکل گرفت و در طول زمان با توسعه شرکت، گسترش یافت به گونه ای که در حال حاضر این آزمایشگاه کاملترین مجموعه و مرجع برای آزمون های سیستم مقاومت رنگ، تست های عملکرد دوام و کنترل ابعادی رینگ خودروها می باشد. سایر توانمندی ها در زمینه آزمون های اندازه گیری ابعادی، آزمون های شرایط محیطی و پیر سازی و.... می باشد.

آزمایشگاه  مجموعه صنعتی رینگ گام در سال 1394 موفق به اخذ تاییدیه گواهینامه از سازمان استاندارد ملی ایران و در سال 2015/1394 موفق به اخذ گواهی کیفیت ISOTS16949 & ISO 9001:2008 گردیده است. 

همچنین آزمایشگاه مجموعه صنعتی رینگ گام جزء آزمایشگاه های همکار شرکت ساپکو می باشد.